Monitoring placówki

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, pracowników i Państwa, Przedszkole Publiczne Bajkowy Las w Lesznie wprowadza z dniem 16 grudnia 2020 r. monitoring.

 

K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A
Administratorem systemu monitoringu jest Przedszkole Publiczne Bajkowy Las w Lesznie
przy ul. Jana Kazimierza 1b, 64-100 Leszno.

Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników na obszarze monitorowanym: wejście do przedszkola, teren ogrodu przedszkolnego, szatnie przedszkolne, korytarze, klatka schodowa. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których wychowankom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych.

Podstawą przetwarzania danych w systemie monitoringu jest art. 6 ust 1 lit c) RODO w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie do 2 tygodni. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do jej danych osobowych Zgłoszenie żądania realizacji prawa dostępu należy dokonać w biurze przedszkola.
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@bajkowylas.com