Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego Bajkowy Las w Lesznie na rok szkolny 2022/2023.

1. Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się poprzez nabór elektroniczny (możliwe będzie również złożenie wniosku w przedszkolu na dotychczasowych zasadach).
Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Dzieci w wieku 3 – 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
2. Rodzic składa wniosek tylko do przedszkola pierwszego wyboru.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wniosek o przyjęcie do przedszkola Pobierz
Oświadczenie o zatrudnieniu/uczeniu się Pobierz
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu Pobierz
Oświadczenie o wielodzietności Pobierz
Zarządzenie Pobierz
Instrukcja zgłoszenia kandydata – elektronicznie  Pobierz

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkoli przeprowadzonych przez Miasto Leszno.
Termin Rodzaj czynności
07.03.2022 – 25.03.2022 do godz. 15.00 Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
28.03.2022 – 22.04.2022 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

25.04.2022 Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

25.04.2022 – 29.04.2022 do godz. 15.00 Potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego zakwalifikowanego kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

 

06.05.2022 Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

POSTĘPOWANIE  UZUPEŁNIAJĄCE
06.06.2022 – 10.06.2022 Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

13.06.2022 – 17.06.2022 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

27.06.2022 Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

27.06.2022 – 29.06.2022 Potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego zakwalifikowanego kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

 

30.06.2022 Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

KRYTERIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Podstawa prawna  art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

 

Kryteria ustawowe mające jednakową wartość:

  1. Wielodzietność rodziny kandydata.
  2. Niepełnosprawność kandydata.
  3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
  4. Niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata.
  5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
  6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.
  7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Wskazane kryterium Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium ( dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica ) .

 

kryterium nr 1 Oświadczenie

Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje lub więcej dzieci.

 

kryterium nr 2.3.4.5 Oświadczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2020 poz. 426 ze zm.)

 

kryterium nr 6 Prawomocny wyrok Sądu Rodzinnego  orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Ilekroć mowa o samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko  z jego rodzicem .

 

kryterium nr 7 Dokumenty poświadczające objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  ( Dz. U. z 2020r. poz. 821)

 

 

Na drugim etapie postępowania bierze się pod uwagę następujące kryteria i punkty.

kryteria punkty
1.       Dziecko objęte obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

 

95 pkt
2.       Dziecko obojga rodziców pracujących/ rodziców studiujących/ uczących się w systemie dziennym.

 

45 pkt.
3.       Rodzeństwo kandydata uczęszczającego w roku szkolnym, na który jest przeprowadzona rekrutacja do tego przedszkola lub zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga dzieci.

 

17 pkt. imię i nazwisko dziecka
4.       Miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej na terenie, której znajduje się placówka.

 

11 pkt.
5.       Dziecko jednego rodzica pracującego.

 

9 pkt.
6.       Dziecko uczęszczające do żłobka/klubu dziecięcego w roku szkolnym , w którym jest prowadzona rekrutacja do przedszkola.

 

7 pkt. nazwa i adres placówki

 

Wskazane kryterium Dokumenty poświadczające spełnienie kryterium ( dokumenty mogą być składane także w postaci  kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

 

kryterium nr 1, 3,4,6 1.       Rodzic / opiekun prawny dokumentuje podając dane wskazane we wniosku .

 

kryterium nr 2 i 5 2.       Rodzic / opiekun prawny dokumentuje oświadczeniem , że :

– wykonuje pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 )  m na kontrakcie  na kontra podstawie umowy cywilnej  ( w tym na kontrakcie  menedżerskim) lub

– prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r.

Prawo przedsiębiorców ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm. ) lub

– studiuje/uczy się w systemie dziennym.