Świąteczna postać – KONKURS

Zapraszamy do udziału nasze przedszkolaki.

Konkurs plastyczny Świąteczna postać

 

 

Regulamin Konkursu plastycznego „Świąteczna postać”

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE KONKURSU

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2.  Organizatorem Konkursu jest Przedszkole Publiczne „Bajkowy las” w Lesznie
 3. Koordynatorem konkursu jest p. Marta Czaban
 4.  Konkurs trwa od 1 grudnia 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.
 5.  Celem konkursu jest:

1 wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju ich zdolności plastycznych

2 kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,

3 promowanie twórczości plastycznej dzieci i młodzieży

 • 2

 ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci z grup przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym „ Bajkowy las” w Lesznie.

2.Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę

 1. Praca powinna:
 2. nawiązywać do tematyki Świąt Bożego Narodzenia
 3. w formacie: A4
 4. wykonana: rysunek, malarstwo, wyklejanka – „technika płaska”, nadająca się do skanowania, bez użycia materiałów nietrwałych jak kasze, plastelina itp. oraz z wyłączeniem grafiki komputerowej.
 5. wykonana samodzielnie i nie powinna być wcześniej nigdzie prezentowana lub publikowana, ani brać udziału w innych konkursach.
 6. na odwrocie posiadać przyklejoną i czytelnie wypełnioną drukowanymi literami kartę z imieniem, nazwiskiem i grupą do której uczęszcza dziecko
 • 3

 KRYTERIA I ZASADY OCENY

 1. Oceny dokona 3-osobowa Komisja Konkursowa, powołana przez organizatora konkursu
 2. Ocenie podlegać będą: dobór i wykorzystanie materiałów, walory artystyczne dzieła – estetyka wykonania, kolorystyka oraz wkład pracy .
 • 4

 NAGRODY

 1. W Konkursie „Świąteczna postać” zostaną przyznane nagrody rzeczowe dla laureatów Konkursu.

2.. Informacje o laureatach Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej przedszkola.

 • 5

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

 1. Oceny złożonych prac plastycznych dokona Komisja, której decyzje będą ostateczne.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 17 grudnia 2021 roku , a nagrody wręczone zostaną 21 grudnia 2021 roku.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu Konkursu oraz opublikowane na stronie internetowej Organizatora Przedszkola Publicznego „Bajkowy las” w Lesznie
 • 6

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac konkursowych w celu stworzenia wystawy w Przedszkolu Publicznym „Bajkowy las” w Lesznie
 2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora, a wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.
 5. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

 

 Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu plastycznego pn. „Świąteczna postać”

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu plastycznego pn. „Świąteczna postać”