Ważna informacja dla Rodziców

W związku z wykrytym zachorowaniem na Covid 19 w naszej placówce oraz kwarantanną pracowników i dzieci przypominamy, że zajęcia w naszej placówce do 29 marca włącznie są ZAWIESZONE.

 Szanowni Rodzice !

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki od dnia 29 marca do dnia 11 kwietnia 2021 r. ograniczone zostaje stacjonarne funkcjonowanie naszego przedszkola.

Treść rozporządzenia – proszę kliknąć w celu pobrania.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na ograniczenie stacjonarnego funkcjonowania przedszkola Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Jednocześnie Minister Edukacji określił, że Dyrektor przedszkola na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

 1. a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. e) wykonują działania ratownicze,
 6. f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu.

 

W związku z powyższym Rodziców spełniających powyższe wskazania i zgłaszających potrzebę opieki prosimy o wypełnienie i podpisanie wniosku oraz przesłanie go w formie elektronicznej (skan, zdjęcie) na adres przedszkola biuro@bajkowylas.com  w terminie co najmniej 1 dnia przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola.

Po przesłaniu wniosku Rodzic zwrotnie otrzyma potwierdzenie oraz informację o decyzji w sprawie przyjęcia dziecka.

WNIOSEK DO POBRANIA

Po określeniu potrzeb ustalona zostanie organizacja pracy w trybie stacjonarnym.

Dla pozostałych dzieci prowadzona będzie praca w trybie zdalnym poprzez naszą stronę internetową w zakładce galeria poszczególnych grup.

 

Możliwy będzie odbiór materiałów i książek do pracy w domu, według ustalonego harmonogramu który do wiadomość zostanie podany 29 marca na stronie internetowej.