Zajęcia

Zajęcia

Cała Polska czyta dzieciom – Z książką za pan brat

Od czego zależy sukces jednostek i społeczeństw? Od ich wiedzy ! We współczesnym świecie rośnie popyt na ludzi wykształconych. Kluczem do wiedzy i sprawności umysłu jest czytanie.

Czytanie rozwija język, język zaś stanowi podstawę dla myślenia, w tym także matematycznego. Czytanie otwiera dostęp do skarbnicy ludzkiej myśli i wiedzy. Tymczasem wielu ludzi choć umie czytać – nie czyta. Dlaczego? Ponieważ: nawyk czytania i miłość do książek musi powstać w dzieciństwie.

Dlatego w naszym przedszkolu będziemy uczyć dzieci czytania, dbania o to, by lubiły czytać, rozbudzać w nich zapał do książek, dokładać starań, by czytanie stało się dla nich potrzebą i ogromną przyjemnością, będziemy im czytać głośno, codziennie przez 10-15 minut.

Komnaty tajemnic

Dziecko w wieku przedszkolnym cechuje ciekawość i żądza zdobywania wiedzy. Cechy te sprzyjają kształtowaniu postaw samodzielności i kreatywności oraz mają wpływ na rozwój wyobraźni. Dzięki projektowi „Komnaty Tajemnic” dzieci będą poznawały otaczający nas świat poprzez badanie i odkrywanie. Nauczą się także stawiać pytania i jednocześnie szukać odpowiedzi, wyciągać wnioski oraz podejmować próby samodzielnego eksperymentowania pod okiem nauczyciela. Wprowadzenie uczestników w nastrój tajemniczości, pozytywnego napięcia, będzie sprzyjał  ich twórczej aktywności.

Zajęcia sportowe „Przedszkole Młodego Sportowca”

Małe dziecko ma doskonałe wyczucie swego ciała, jest nieograniczone jeszcze tym czego nie wypada, albo w czym nie czuje się dobre. Cieszy się ruchem, jest ekspresyjne, swobodne. Opierając się na tej naturalnej dziecięcej zdolności, prowadzone są w przedszkolu zajęcia sportowe.

Dzięki gimnastyce całego ciała kształtuje się nie tylko sylwetka, ale także gibkość, skoczność, gracja. Dzieci będą uczą się kontrolować ruch i swoje ciało, poznawać swoje możliwości. Zajęcia będą łączyć zabawę i ruch, a gry zespołowe nauczą współdziałania i realizacji wspólnego celu – w zdrowym ciele, zdrowy duch.

Zajęcia odbywać się będą w specjalnie wyremontowanej sali sportowej w pełni wyposażonej w sprzęt sportowy (drabinki, ławeczki, bramki, piłki, materace, szarfy), oraz na świeżym powietrzu. 

Zajęcia rytmiczno-taneczne

Taniec to nie tylko ruch i muzyka. Zajęcia taneczne prowadzone z dziećmi w tym wieku mają pozytywny wpływ na wiele płaszczyzn rozwoju. Poprzez ćwiczenia ciała kształtuje się sylwetka oraz takie cechy jak gibkość, skoczność i co najważniejsze w tym wieku koordynacja i poczucie własnego ciała. Dziecko uczy się kontrolować ruch i kontrolować siebie.

Obok korzyści fizycznych znaczący jest wpływ tańca na psychikę dziecka. Muzyka pozwala dziecku otworzyć się, ośmiela, a tym samym ułatwia komunikowanie się z rówieśnikami. Dodatkowo poprzez naukę krótkich sekwencji choreograficznych kształtowana jest pamięć dziecka, pamięć wzrokowa i umiejętność nauki poprzez naśladownictwo. Taniec zachęca dzieci także do próby własnej twórczości, nawet najmłodsze przedszkolaki mają zdolność improwizacji, co jest fascynujące i dla nich i dla nauczycieli.

 

Zajęcia językowe – j. angielski

Celem zajęć językowych w przedszkolu jest:  przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych Zajęcia mają formę zabaw z wykorzystywaniem krótkich form wierszowanych i piosenek oraz wdrażających dzieci do rozumienia poleceń nauczyciela w języku obcym, prowadzenia dialogów.

Zajęcia prowadzone są codziennie we wszystkich grupach wiekowych  ( od stycznia dla grupy 2,5 latków).

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi jak również prowadzone będą zajęcia grupowe dla pozostałych dzieci. Po wcześniejszych badaniach przesiewowych.

Cele zajęć:

 • rozwijanie potrzeby kontaktu z innymi ludźmi;
 • kreowanie pozytywnego myślenia;
 • usprawnienie układu oddechowego;
 • ćwiczenie koncentracji uwagi;
 • kształcenie słuchu- aparatu odbiorczego;
 • kształtowanie umiejętności percepcyjnych: wzrokowych, słuchowych, czuciowych;
 • aktywizowanie dziecka podczas zabaw;
 • wyrabianie umiejętności komunikowania własnych potrzeb;
 • wzbogacanie zasobu słownictwa;
 • stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka;
 • wyrobienie umiejętności budowania sygnałów służących porozumiewaniu się.

Wśród metod, które pomogą w realizacji wyznaczonego celu określonego w założeniu programu, można wyróżnić: wspierające rozwój dziecka, stymulujące, aktywizujące, korygujące, usprawniające. Łącząc te metody można wszechstronnie rozwijać dziecko korygując i usprawniając zaburzone lub opóźnione funkcje psychiczne i fizyczne (w tym także komunikację). Dziecko za pomocą tych metod, poprzez formę aktywności, jaką jest zabawa, zdobywa nowe wiadomości, umiejętności, uczy się współdziałania i współżycia w grupie.

 

Zajęcia z psychologiem

Zajęcia z psychologiem prowadzone będą w małych 4-5 osobowych zespołach dzieci. Gdy będzie to wskazane zajęcia będą prowadzone z całą grupą lub indywidualnie z dzieckiem.

Głównym celem tych zajęć jest kompleksowe stymulowanie rozwoju w celu uruchomienia mechanizmów wyrównujących istniejące dysharmonie rozwojowe.

Wsparcie psychologiczne ważne jest zarówno dla dzieci „wycofanych”, nieśmiałych, jak też dla tych bardzo energicznych i przebojowych, które miewają trudności w przestrzeganiu zasad.

Podczas spotkań z psychologiem wykorzystywane będą głównie zabawy, rysunki, rozmowy i obserwacje swobodnego zachowania dziecka. Rysunek i zabawa należą do najbardziej naturalnych dla dziecka form wyrażania siebie i otaczającego je świata. Poprzez zabawę dzieci będą miały okazję poznawać zasady życia społecznego, uczyć się rozpoznawać i akceptować emocje własne i innych osób oraz wyrażania ich we właściwy, bezpieczny sposób.

Zajęcia rewalidacyjne

Rewalidacja jest procesem dydaktyczno – wychowawczo – terapeutycznym
z zaplanowanymi celami dostosowanymi indywidualnie dla każdego dziecka ze względu na ogromną różnorodność zaburzeń.

Głównym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest stymulowanie tych właściwości intelektualnych i osobowościowych dziecka, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo
w codziennym życiu. Istotne jest więc stawianie na atuty, mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim jest najlepsze. W trakcie rewalidacji indywidualnej nauczyciel będzie w indywidualny sposób pracować z wychowankiem nad poprawą, zastępowaniem lub stymulowaniem jego braków.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kojarzą się rodzicom z zajęciami wyrównawczymi, gdy ich dziecko ma zaległości w szkole. Tymczasem one są skierowane do innej grupy docelowej. Mają za zadanie pomóc dziecku w przezwyciężeniu kłopotów w opanowaniu konkretnych umiejętności i przyswojeniu danej wiedzy. Na czym właściwie polegają?

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej, ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka, które są jednymi z najważniejszych  przyczyn niepowodzeń w przedszkolu lub szkole. Zajęcia dedykowane są głównie dzieciom, którym brak opanowania pewnych umiejętności utrudnia prawidłowy rozwój.

Zajęcia będą prowadzone indywidualnej i grupowej

 

Indywidualne i grupowe zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Celem wychowania przedszkolnego jest udzielanie pomocy dziecku w realizacji jego indywidualnej drogi. Nie wszystkie dzieci rozwijają się harmonijnie. Niektóre, z różnych względów radzą sobie gorzej od innych, osiągają słabsze wyniki w edukacji przedszkolnej. Należy stymulować rozwój dziecka i ożywiać jego potencjalne możliwości. Dysharmonie i zaburzenia mają wyraźne tendencje do pogłębiania się w przypadku, gdy nie podejmuje się działań wyrównawczych w zaburzonych zakresach. Dlatego ważne jest zapewnienie dzieciom odpowiedniej pomocy, zmierzającej do wyrównania zaburzeń, gdyż brak tych oddziaływań może stać się czynnikiem hamującym normalną aktywność dziecka lub prowadzić do nieprawidłowych i niepożądanych zachowań. Indywidualne i podmiotowe traktowanie wychowanków daje wiele możliwości harmonijnego rozwoju dzieci. Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej  realizowanych podczas bieżącej pracy w przedszkolu obejmują usprawnianie mowy, funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych  oraz ich właściwej koordynacji.

Zajęcia będą prowadzone w poszczególnych  grupach wiekowych.